DSLC惡劣天氣上課安排

如果喺課堂開始前三個鐘或者之內發出8號或以上嘅颱風警告,又或者黑色暴雨警告,所有課堂將會取消。
如果喺上課時間內發出8號或者以上嘅颱風警告,又或者黑色暴雨警告,課堂就會立即中止。青少年或者親子班中未滿18歲嘅學生必須喺老師嘅監督下留喺課室,直至佢哋嘅家長或者監護人接走,又或者喺颱風/暴雨警告取消為止。
因為上述原因而被取消嘅課堂將不設補堂或者退款。不過本校老師會盡量喺之後嘅課堂趕上進度,確保學生唔會錯過任何課程嘅內容。